Algemene Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

  • Annuleren van de afspraak is tot 24 uur voor aanvang kosteloos, daarna behoud ik me het recht voor om de kosten in rekening te brengen.
  • Massages vinden alleen plaats na een gemaakte afspraak (telefonisch of per mail).
  • Betalingen van de massages bij voorkeur contant.
  • Massage Steenwijk behoudt zich het recht voor om een persoon uit te sluiten van een massage.
  • Bent u onder behandeling van een arts of specialist of bent u zwanger, dan dient u dit door te geven aan Massage Steenwijk. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie mbt uw gezondheid. Bij twijfel overlegt u dan eerst met uw arts!
  • Massage Steenwijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, die uit het ondergaan van een massage voortvloeien.

2. Privacy verklaring

Voor verwerking van persoonsgegevens geldt:

Massage Steenwijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten enof omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Geautomatiseerde besluitvorming
Massage Steenwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massage Steenwijk) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewarenMassage Steenwijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Voor delen van persoonsgegevens geldt:

Massage Steenwijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare techniekenMassage Steenwijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massage Steenwijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Massage Steenwijk via de mail.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Massage Steenwijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Massage Steenwijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Massage Steenwijk via de mail.

FacebookInstagram